Örgütsel Davranış Gündemdeki Kavramlar

Örgütsel Davranış Gündemdeki Kavramlar


Yazar Prof. Dr. Tülay TURGUT
Yayınevi Çağlayan Kitabevi
ISBN 9789754361308
Baskı yılı 2018
Stok durumu Tükendi   

Bu kitap, örgütsel davranış yazınına son yıllarda sunulan kavramlar ile örgütsel
davranış alanının doğuşundan önce de insan yaşamının düzenlenmesinde
tartışma konusu olan ve halen örgütsel davranış bağlamında da gündemde olan
kavramların bazılarını içermektedir. Bu kavramlar üzerine gerek dünya gerek Türkiye
örgütsel davranış yazınında fikirsel ve bilimsel çalışmalar devam etmekte,
her geçen gün yeni bilgilere nail olmaktayız. Bu kitapta, her konu bazında bilgiler
bir araya getirilerek ve sentezlenerek, örgütlerin sadece bir çalışma ortamı olarak
değil aynı zamanda bir yaşam ortamı olarak nasıl daha çekici ve doyurucu olabileceğine
ışık tutmak amaçlanmıştır. Bu bakımdan, her bir konu, tarihsel süreç,
teorik temeller, bilimsel araştırma bulguları ve örnek olaylar eşliğinde sunulurken,
örgütsel ortamın maddi, sosyal ve psikolojik anlamda yaşam kalitesini arttırmaya
yönelik öneriler de getirilmektedir.
İlk beş bölümde yönetim sorumlulukları ve uygulamaları ele alınmaktadır. Öncelikle,
antik çağlardan günümüze en temel olgulardan biri olan, bu anlamda esasen
eskimeyen, eksikliği durumunda hem toplumsal hem bireysel yaşamımızın
vazgeçilmezi olduğunu şiddetle hissettiğimiz adalet ele alınmakta; yokluğunda
karşı karşıya kalınacak zararları ile varlığında sağlanacak yararları hem örgütsel
hem bireysel seviyede sunulmaktadır. Ardından, adalet gibi, insan varoluşundan
bu yana konu olup gündemde kalmaya devam eden ayrımcılık, birlikte yaşama
kültürünü oluşturabilme yolunda duyarlılık kazandırmayı amaçlayarak işlenmektedir.
Takibinde, yaşlanan nüfus ve şirketlerin gençleşme politikaları ile beraber
gündeme yerleşen iş güvencesizliği, çalışanlara ve örgütlere olan etkileriyle
incelenmekte ve etkinin nasıl azaltılabileceğine yönelik önerilere yer verilmektedir.
Dördüncü bölümde, çağımızda, gerek örgütsel gerek çevresel ve toplumsal
düzeyde, gerekse insan hakları bağlamında yararlara vesile olmasından dolayı,
küreselleşme ile de birlikte, üzerine duyulan ilginin ve bilincin arttığı kurumsal
sosyal sorumluluk ele alınmaktadır. Beşinci bölümde, örgütlerin çalışanları için
iş ve özel yaşamı dengede tutabilmelerini sağlayacak uygulamaları üzerinde durulmakta,
iş - yaşam dengesinin kurulabilmesi için çalışanların, insan kaynakları
birimlerinin, yöneticilerin, devletin ve bilim insanlarının birlikte atacakları adımlara
ihtiyaç olduğu belirtilmektedir.
Hakkaniyetin sağlanması, gerekli maddi, sosyal ve psikolojik desteğin verilmesi
ve böylece güven ortamının oluşturulmasıyla, aynı zamanda topluma ve
çevreye de katkıda bulunulmasıyla örgüt üyelerinin davranışlarını olumluya meyletmek
hedeflenirken; olumsuz davranışlara yönelik farkındalık, sebep ve sonuçvi
Ö R G Ü T S E L D A V R A N I Ş
larına dair tespitler ve söndürülmelerine yönelik uygulamalar da ayrıca gerekli
olacaktır. Bu bağlamda, verimlilik düşüşü, işgücü kaybı, işyeri kaynaklarının zarar
görmesi gibi finansal sorunlarla beraber, sosyal ve psikolojik olumsuz sonuçları
bulunan işyerinde sapkın davranış altıncı bölümde ve işyeri nezaketsizliği
yedinci bölümde incelenmektedir. Takibinde, sorunların çözümünün, gerekli iyileştirmelerin,
çevreye uyumun ve değişimin gecikmesine vesile olarak örgütsel
hedeflere ulaşmanın önünde bir set olabilecek örgütsel sessizlik başlıklı bölümde
çalışanların örgütsel konu ve sorunlarla ilgili endişe, fikir ve bilgilerini dile
getirmemeleri irdelenmektedir.
İşyerlerinde çalışanların olumlu/olumsuz davranışları ve hedefleri başarıp başaramamaları
konusunda yöneticilerin önemli bir etkisi vardır. Yöneticiler sadece
sorumlu oldukları işlerin değil, çalışanları üzerindeki etkilerinin de bilincinde olmalıdırlar.
Bununla beraber her birey de kendi iş ve özel yaşamının liderliğini üstlenebilmelidir.
Bu bakımdan, dokuzuncu bölümde yöneticilerin hem çalışanlarını hem
kendi iş yaşamlarını etkili ve başarılı bir biçimde yönlendirebilecekleri, her bir bireyin
de kendi yaşamına özgünlük kazandırabileceği, farkındalık, şeffaflık, öz saygı,
değerler, idealler ve paylaşımla vücut bulan otantik liderlik ele alınmaktadır.
Son üç bölümde, hem bireysel anlamda çalışma yaşamını anlamlı kılmaya
katkı sağlayan hem de kişilerarası ilişkilere olumlu yansımaları ile çalışma ortamını
olumlu bir atmosfere taşıyan konular yer almaktadır. Bunlardan, iş’te kendini
yetiştirme, bu kitapla Türkiye yazınına ilk kez sunulmakta, çalışanların kendilerini
daha iyi yetiştirebilmeleri için örgütlerin nasıl bir ortam oluşturması gerektiğine
ve kendisini yetiştirmekte olan çalışanların örgüte ne gibi katkılar sağlayacağına
dair bilgiler verilmektedir. Ardından, mizahın hem çalışanların kendi aralarındaki
hem de yöneticileriyle ilişkilerindeki rolüne değinilirken, çalışma ortamlarında mizaha
neden ve nasıl imkân sağlanacağı ele alınmaktadır. Son bölümde, çalışan
çalışmayan tüm insanların belki de tek ortak hedefi olan mutluluk çalışma ortamı
bağlamında incelenmektedir.
Marmara Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü Örgütsel Davranış Anabilim
Dalı bünyesinde hazırladığımız bu kitap, zengin içeriğe sahip bölümleri ile lisans
ve lisansüstü öğrenciler için bir kaynak kitap niteliğini taşımaktadır. Kavramların
teorik altyapılarıyla açıklanıp sebep ve sonuçlarıyla ele alındığı, güncel çalışma
yaşamından örneklerle beslendiği bu kitabın içeriğinden yöneticiler çalışma ortamlarını
ve aynı zamanda iş yaşamı içerisinde bulunan herhangi bir mesleğe, işe
ve pozisyona sahip bireyler de kendi çalışma yaşamlarını daha olumlu kılmak için
fikir bulabileceklerdir.
Kitabın bir bütün olarak, tüm okuyuculara akademik, iş ve özel yaşamları için
faydalı ve yönlendirici olması dileğiyle…

İÇİNDEKİLER

ONSOZ........................................................................................................................v

Bolum 1

ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI

  1. Özge ERBAY, Tülay TURGUT, Özgür BARIŞ

1.1. Giriş...................................................................................................................1

1.2. Adaletin Tanımı ve Temeli.................................................................................1

1.3. Orgutsel Adaletin Kavramsal Tarihi ve Gelişimi.................................................3

1.3.1. Reaktif-İcerik Odaklı Teoriler...................................................................4

1.3.2. Reaktif-Surec Odaklı Teoriler..................................................................4

1.3.3. Proaktif-İcerik Odaklı Teoriler..................................................................6

1.3.4. Proaktif-Surec Odaklı Teoriler.................................................................6

1.4. Orgutsel Adaletin Turleri.......................................................................................7

1.4.1. Dağıtım Adaleti .....................................................................................7

1.4.2. İşlem Adaleti..........................................................................................9

1.4.3. Etkileşim Adaleti .................................................................................10

1.5. Adalet Arayışını Arttıran Koşullar....................................................................11

1.6. Orgutsel Adaletin Kurumlardaki Diğer Dinamiklere Olan Etkileri.....................12

1.6.1. Orgutsel Adalet Algısı ve Sapkın Davranışlar.....................................13

1.6.2. Orgutsel Adalet Algısı ve Calışan Sağlığı ...........................................13

1.6.3. Orgutsel Adalet Algısı ve Performans .................................................13

1.6.4. Orgutsel Adalet Algısı ve Orgutsel Vatandaşlık Davranışı ..................14

1.6.5. Orgutsel Adalet Algısı ve Orgute Bağlılık ...........................................14

1.6.6. Orgutsel Adalet Algısı ve İş Tatmini ....................................................15

1.6.7. Orgutsel Adalet Algısı ve Orgute, Yoneticiye Guven ..........................15

viii Ö R G Ü T S E L D A V R A N I Ş

1.7. Yoneticiler İcin Oneriler...................................................................................16

1.8. Kaynaklar........................................................................................................18

Bolum 2

İŞYERİNDE AYRIMCILIK

Hazel AGUN

2.1. Giriş ................................................................................................................23

2.2. Onyargı, Kalıpyargı ve Ayrımcılık....................................................................24

2.2.1. Sosyal Kimlik ......................................................................................25

2.2.2. Sosyal Sınıflandırma...........................................................................26

2.3. Toplumsal Boyutuyla Ayrımcılık......................................................................27

2.4. Farklı Boyutlarıyla İşyerinde Ayrımcılık...........................................................28

2.4.1. Irk, Etnik Koken Ayrımcılığı.................................................................30

2.4.2. Cinsiyet Temelli Ayrımcılık...................................................................32

2.4.3. Yaş Ayrımcılığı.....................................................................................35

2.4.4. Engellilere Yonelik Ayrımcılık..............................................................36

2.4.5. Cinsel Yonelim Ayrımcılığı...................................................................38

2.5. Farklılıkların Yonetimi ve İnsan Kaynakları Uygulamaları...............................40

2.6. Kaynaklar........................................................................................................42

Bolum 3

YAŞLANAN NÜFUS, YAŞ AYRIMCILIĞI ve

İŞ GÜVENCESİZLİĞİ

Serkan PAKHUYLU

3.1. Giriş.................................................................................................................47

3.2. Yaşlanan Nufus ve Orgutsel Davranış............................................................49

3.3. Yaş Ayrımcılığı................................................................................................50

3.3.1. Yaş Ayrımcılığının Onculleri................................................................51

3.3.1.1. Sterotipler ........................................................................... 51

3.3.1.2. Goreli demografi, kariyer cizelgesi ve prototip uyumu....... 53

3.3.2. Yaş Ayrımcılığının Etkileri....................................................................54

3.3.3. Yaş Ayrımcılığı Duzenlemelerine Dunyadan Ornekler.........................55

3.4. İş Guvencesizliği.................................................................................................59

3.4.1. İş Guvencesizliği ile İlişkili Ozellikler....................................................61

3.4.2. İş Guvencesizliğinin Etkileri.................................................................62

3.4.3. İş Guvencesizliğinin Negatif Etkilerinin Azaltılması.............................64

3.5. Son Soz...........................................................................................................65

3.6. Kaynaklar........................................................................................................68

İ Ç İ N D E K İ L E R

G Ü M D E K İ K A V R A M L A R ix

Bolum 4

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Çiğdem ÜÇLER

4.1. Giriş.................................................................................................................75

4.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Tanımı...........................................76

4.3. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Tarihsel Gelişimi............................79

4.4. Kurumsal Sosyal Performans Modeli..............................................................82

4.4.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanları.................................................83

4.4.1.1. Ekonomik sorumluluk................................................................84

4.4.1.2. Yasal sorumluluk......................................................................84

4.4.1.3. Etik Sorumluluk........................................................................84

4.4.1.4. Hayırseverlik Sorumluluğu....................................................... 85

4.4.2. Sosyal Ogeler .....................................................................................87

4.4.3. Cevap Stratejileri ............................................................................................87

4.5. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun İş Dunyasına Yansımaları............................88

4.6. Sonuc ............................................................................................................91

4.7. Kaynaklar........................................................................................................92

Bolum 5

İŞ – YAŞAM DENGESİ

Serkan EREBAK

5.1. Giriş.................................................................................................................95

5.2. İşi ve Yaşamı Dengede Tutabilmek.................................................................96

5.3 . İş ve İş Dışındaki Yaşam Ne Kadar Birbirinden Ayrı veya

Ne Kadar İc İce?.............................................................................................96

5.4. İlk Kimin Aklına Gelmiş?.................................................................................98

5.5. İş – Yaşam Dengesine Yardım Eden Uygulamalar..........................................99

5.6. İşteki ve İş Dışı Yaşamdaki Talepleri Karşılamak..........................................100

5.6.1. Bireyin Bu Dengeyi Kurması Yapısı Gereği

Daha da Zor Olabilir mi?....................................................................101

5.7. Bireyin Yaşadığı Bir Olumsuzluk Etrafındaki Herkesi Etkileyebilir.................102

5.8. İş – Yaşam Dengesini Oluşturmak İcin Gereken Bireysel Adımlar................103

5.9. Turkiye’de İş – Yaşam Dengesi.....................................................................104

5.10. Oneriler.........................................................................................................105

5.10.1. İnsan Kaynakları Birimine Oneriler....................................................105

5.10.2. Yoneticilere Oneriler..........................................................................106

5.10.3. Ust Duzey Yoneticilere Oneriler........................................................106

5.10.4. İlgili Devlet Kurumlarına Oneriler.......................................................107

5.10.5. Araştırmacılara Oneriler....................................................................107

İ Ç İ N D E K İ L E R

x Ö R G Ü T S E L D A V R A N I Ş

5.11. Yanlış Bilinenler.............................................................................................108

5.12. Kaynaklar......................................................................................................110

Bolum 6

İŞYERİNDE SAPKIN DAVRANIŞ

Sinem BULKAN

6.1. Giriş...............................................................................................................113

6.2. İşyerinde Sapkın Davranış Tanımı................................................................115

6.2.1. İşyerinde Sapkın Davranış İle İlgili On Bilgi ......................................115

6.2.2. İşyerinde Sapkın Davranış Tanımları.................................................117

6.2.2.1. Uyumsuz davranış...............................................................117

6.2.2.2. Sapkın davranış...................................................................117

6.2.2.3. Orgut kaynaklı saldırganlık...................................................118

6.2.2.4. Orgutsel kotu davranış.........................................................118

6.2.2.5. Anti-sosyal davranış.............................................................118

6.2.2.6. İşyerinde saldırganlık...........................................................119

6.2.2.7. Orgutsel misilleme davranışı................................................119

6.2.2.8. Uretkenlik karşıtı davranış....................................................120

6.2.3. İşyerinde Sapkın Davranışın Boyutları .............................................120

6.2.3.1. Sapkın davranışın aktoru......................................................121

6.2.3.2. Bilinclilik................................................................................121

6.2.3.3. Davranışın hedefi.................................................................122

6.2.3.4. Eylem....................................................................................122

6.2.3.5. Davranışın Sonucu...............................................................123

6.2.4. İşyerinde Sapkın Davranış Tipolojileri...............................................123

6.2.4.1. Uretime yonelik sapkınlık......................................................125

6.2.4.2. Mala yonelik sapkınlık..........................................................125

6.2.4.3. Politik sapkınlık.....................................................................125

6.2.4.4. Kişisel saldırganlık................................................................125

6.3. İşyerinde Sapkın Davranış’ın Onculleri.........................................................126

6.3.1. Bireysel Faktorler...............................................................................127

6.3.1.1. Demografik ozellikler............................................................127

6.3.1.2. Kişilik....................................................................................127

6.3.2. Sosyal ve Kişilerarası Faktorler ........................................................128

6.3.3. Orgutsel Faktorler .............................................................................129

6.3.3.1. Operasyonel ortam...............................................................130

6.3.3.2. Orgut kulturu........................................................................130

6.3.3.3. Orgut gorev yapısı ve dahiliyet.............................................130

6.3.3.4. Etik iş ortamı........................................................................130

6.3.3.5. Orgutsel adalet.....................................................................131

6.4. İşyerinde Sapkın Davranışı Onlemek............................................................131

6.4.1. Etik Bir Orgut Kulturu ve Liderlik Yapısı Oluşturmak.........................132

İ Ç İ N D E K İ L E R

G Ü M D E K İ K A V R A M L A R xi

6.4.2. Orgutsel Denetim ..............................................................................132

6.4.3. Etkili Personel Secimi........................................................................132

6.4.4. Eğitim Programları ve Kişisel Destek ................................................133

6.5. Kaynaklar......................................................................................................135

Bolum 7

İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ

Güler İSLAMOĞLU

7.1. Giriş...............................................................................................................139

7.2. İşyeri Nezaketsizliği Tanımı...........................................................................143

7.3. İşyeri Nezaketsizliği ve Benzer Kavramlar....................................................144

7.4. Nezaketsizlik Kavramını Tanımlayıcı Ozellikler.............................................149

7.5. İşyeri Nezaketsizliğinin Yaygınlığı.................................................................150

7.6. İşyeri Nezaketsizliğinin Onculleri...................................................................151

7.6.1. Calışanlar icin Onculler......................................................................152

7.6.2. Kurumlar icin Onculler.......................................................................153

7.7. İşyeri Nezaketsizliğinin Sonucları..................................................................154

7.7.1. Calışanlar icin Sonuclar.....................................................................157

7.7.2. Kurum icin Sonucları..........................................................................159

7.8. Secici Nezaketsizlik.......................................................................................160

7.9. Kurumlar Ne Yapmalı?..................................................................................162

7.10. Kaynaklar......................................................................................................165

Bolum 8

ÖRGÜTSEL SESSİZLİK

Dilek Işılay ÜÇOK, Aylin DİNCER

8.1. Giriş...............................................................................................................173

8.2. Orgutsel Sessizliğin Tanımı...........................................................................175

8.3. Sessizlik Turleri.............................................................................................176

8.3.1. Kabullenici Sessizlik .........................................................................176

8.3.2. Korunmacı Sessizlik .........................................................................177

8.3.3. Korumacı Sessizlik ...........................................................................177

8.3.4. Fırsatcı Sessizlik ...............................................................................178

8.4. Orgutsel Sessizliğin Tarihsel Gelişimi............................................................179

8.4.1. İlk Dalga ............................................................................................180

8.4.2. İkinci Dalga .......................................................................................181

8.4.3. Mevcut Dalga.....................................................................................181

8.5. Orgutsel Sessizliğin Oluşumunda Rol Oynayan Etmenler............................182

8.5.1. Orgutsel Etmenler .............................................................................182

8.5.1.1. Kurumdaki adaletsiz uygulamalar........................................182

İ Ç İ N D E K İ L E R

xii Ö R G Ü T S E L D A V R A N I Ş

8.5.1.2. Sessizlik iklimi......................................................................183

8.5.2. Yonetsel Etmenler.............................................................................184

8.5.2.1. Yoneticilerin olumsuz geribildirim korkuları..........................184

8.5.2.2. Yoneticilerin ortuk inancları..................................................185

8.5.2.3. Yonetimin desteği.................................................................186

8.5.3. Bireysel Etmenler..............................................................................187

8.5.3.1. Gecmiş tecrubeler................................................................187

8.5.3.2. İzolasyon korkusu................................................................188

8.5.3.3. Kişilik ozellikleri....................................................................190

8.5.4. Kulturel Etmenler...............................................................................191

8.6. Orgutsel Sessizliğin Sonucları.......................................................................191

8.6.1. Orgutsel Duzeydeki Sonuclar............................................................192

8.6.2. Bireysel Duzeydeki Sonuclar.............................................................192

8.7. Oneriler.........................................................................................................193

8.8. Kaynaklar......................................................................................................195

Bolum 9

OTANTİK LİDERLİK

Hasan KARABAKKAL

9.1. Giriş...............................................................................................................199

9.2. Otantiklik ve Otantik Lider.............................................................................200

9.2.1. Neden Otantik Liderlik ......................................................................200

9.2.2. Otantik Liderlik ve Ozellikleri.............................................................202

9.2.2.1. Otantik Liderlik Ozelliği “Oz Bilinc”.......................................202

9.2.2.2. Otantik Liderlik Ozelliği “Değerler”........................................204

9.2.2.3. Otantik Liderlik Ozelliği “Guc-Şevk Birleşimi”.......................205

9.2.2.4. Otantik Liderlik Ozelliği “Destek Ekibini Oluşturma”.............207

9.2.2.5. Otantik Liderlik Ozelliği “İş-Ozel Hayat Ahengi”....................209

9.3. Kaynaklar......................................................................................................213

Bolum 10

İŞ’TE KENDİNİ YETİŞTİRME

Ömer Erdem KOÇAK

10.1. Giriş...............................................................................................................215

10.2. İş’te Kendini Yetiştirme: Tanım ve Kapsam...................................................216

10.2.1. Canlılık...............................................................................................219

10.2.2. Oğrenme............................................................................................219

10.3. Kendimi İş’te Nasıl Yetiştirebilirim?...............................................................219

10.4. Kendimi Yetiştirmem Ne İşe Yarayacak?.......................................................221

10.4.1. Yuksek Performans ve Olumlu Orgutsel Tutumlar Sağlar.................221

İ Ç İ N D E K İ L E R

G Ü M D E K İ K A V R A M L A R xiii

10.4.2. Sağlıklı Bir Hayat Sağlar....................................................................221

10.4.3. Başkalarının da Yetişmesini Sağlar...................................................222

10.4.4. Etkili Bir Yoneticilik Yapabilmeyi Sağlar.............................................223

10.5. İş’te Kendini Yetiştirmenin Benzer Kavramlarla İlişkisi..................................224

10.5.1. Calışmaya Tutkunluk ........................................................................224

10.5.2. Akış ...................................................................................................225

10.5.3. Psikolojik Dayanıklılık .......................................................................226

10.5.4. Ongunluk...........................................................................................226

10.5.5. Kendini Gercekleştirme.....................................................................227

10.5.6. Oznel Esenlik ....................................................................................228

10.6. İş’te Kendini Yetiştirmeyi Kolaylaştıran Etmenler..........................................229

10.6.1. Calışma Ortamının Etkisi...................................................................229

10.6.2. Bireysel Ozelliklerin Etkisi..................................................................232

10.7. Değerlendirme ve Oneriler............................................................................232

10.8. Kaynaklar .....................................................................................................234

Bolum 11

İŞYERİNDE MİZAH

Zeynep Merve ÜNAL

11.1. Mizahın Tanımı..............................................................................................239

11.2. Mizah Tarzları................................................................................................241

11.3. İşyerinde Mizah: Nedenleri ve Faydaları.......................................................245

11.4. Kurum Kulturu ve Mizah ...............................................................................248

11.5. Kulturlerarası İletişim ve Mizah.....................................................................250

11.6. Mizah ve Lider Yetkinliği................................................................................252

11.7. Sonuc ve Oneriler..........................................................................................253

11.8. Kaynaklar ....................................................................................................256

Bolum 12

İŞYERİNDE MUTLULUK

Yaprak KALAFATOĞLU

12.1. Giriş...............................................................................................................261

12.2. Mutluluğun Ceşitli Tanımları..........................................................................263

12.3. Mutlulukla İlişkili Teoriler................................................................................264

12.4. Mutluluğun Suresi.........................................................................................265

12.5. Calışan Mutluluğu.........................................................................................266

12.6. Mutlulukla İlişkili Kavramlar...........................................................................269

12.6.1. Calışmaya Tutkunluk ........................................................................269

12.6.2. Liderlik...............................................................................................270

12.6.3. Orgute Bağlılık...................................................................................271

İ Ç İ N D E K İ L E R

xiv Ö R G Ü T S E L D A V R A N I Ş

12.7. Oğrenilmiş Caresizlik ve Oğrenilmiş İyimserlik Modelleri..............................271

12.8. Calışan Mutluluğunda Kulturun Rolu.............................................................272

12.9. Calışan Mutluluğunun Kurumlara Etkisi........................................................274

12.10. Sonuc ve Oneriler.........................................................................................275

12.11. Kaynaklar......................................................................................................277

DİZİN.......................................................................................................................279